image
17 maja 2023

Docker: Jak użyć Dockera do konteneryzacji naszej aplikacji?

17 maja 2023

Docker to platforma open-source, która upraszcza proces budowania, uruchamiania i zarządzania aplikacjami w kontenerach. Kontenery to lekkie, przenośne i izolowane środowiska, które pozwalają programistom pakować aplikacje wraz z ich zależnościami, gwarantując, że aplikacja działa konsekwentnie w różnych środowiskach. Ta technologia zyskała ogromną popularność w ostatnich latach dzięki swojej zdolności do usprawniania procesu tworzenia i wdrażania, redukcji niespójności między środowiskami deweloperskimi i produkcyjnymi oraz poprawy ogólnej efektywności dostarczania oprogramowania.

 

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się, jak używać Dockera do skonteneryzowania aplikacji internetowej Django, zapewniając spójne środowisko zarówno dla tworzenia, jak i produkcji. Będzie to obejmowało konfigurowanie Dockera dla twojej aplikacji Django, tworzenie plików Dockerfiles i Docker Compose, budowanie i uruchamianie twojej aplikacji w kontenerach Docker, oraz omówienie kilku wskazówek i najlepszych praktyk dotyczących używania Django z Dockerem.

 

 

Dlaczego warto używać Dockera dla aplikacji Django?

 

Docker dostarcza kilka korzyści, gdy jest używany z aplikacjami Django, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla deweloperów. Oto kilka kluczowych zalet korzystania z Dockera dla twoich projektów Django:

 

1. Spójne środowisko: Kontenery Dockera gwarantują, że twoja aplikacja działa w tym samym środowisku, niezależnie od miejsca, w którym jest wdrażana. To eliminuje problem "u mnie działa" i zmniejsza szanse na napotkanie problemów podczas przechodzenia z rozwoju do produkcji.

 

2. Łatwiejsze zarządzanie zależnościami: Dzięki Dockerowi, możesz pakować swoją aplikację Django wraz z jej zależnościami, upraszczając proces zarządzania i aktualizacji bibliotek i usług, od których zależy twoja aplikacja.

 

3. Uproszczone wdrożenie: Użycie Dockera upraszcza proces wdrożenia, ponieważ musisz wdrażać tylko jeden kontener zamiast zarządzać wieloma komponentami osobno. Może to zaoszczędzić czas i zmniejszyć ryzyko błędów podczas wdrożenia.

 

4. Skalowalność: Docker ułatwia skalowanie twojej aplikacji Django poziomowo poprzez uruchamianie wielu instancji twojej aplikacji za pomocą balansera obciążeń. Może to pomóc w obsłudze zwiększonego ruchu i poprawić wydajność twojej aplikacji.

 

5. Izolacja: Kontenery Docker zapewniają izolowane środowisko, pozwalając na uruchamianie wielu aplikacji o różnych zależnościach na tym samym hoście bez konfliktów. Może to być szczególnie przydatne przy pracy nad wieloma projektami lub udostępnianiu zasobów innym programistom.

 

6. Poprawiona współpraca: Korzystając z Dockera, możesz zapewnić, że wszyscy członkowie zespołu pracują w tym samym środowisku i zależnościach, co zmniejsza szanse na napotkanie problemów spowodowanych różnicami w środowiskach deweloperskich.

 

Poprzez skonteneryzowanie twojej aplikacji Django za pomocą Dockera, możesz skorzystać z tych korzyści, aby usprawnić swój proces deweloperski, uprościć wdrożenie i zapewnić konsekwentną wydajność w różnych środowiskach.

 

 

Konfiguracja Dockera dla twojej aplikacji Django

 

W tej sekcji omówimy kroki niezbędne do skonfigurowania Dockera dla twojej aplikacji Django, w tym instalację Dockera i Docker Compose, tworzenie Dockerfile i tworzenie plików Docker Compose dla środowisk deweloperskich i produkcyjnych.

 

1. Instalacja Dockera i Docker Compose

 

Na początku musisz zainstalować Docker Desktop na swoim komputerze do deweloperki. Postępuj zgodnie z oficjalnymi instrukcjami instalacji Docker Desktop (https://docs.docker.com/desktop/install/windows-install/) w zależności od systemu operacyjnego.

 

2. Tworzenie Dockerfile dla twojej aplikacji Django

 

Dockerfile to skrypt zawierający instrukcje do budowania obrazu Dockera dla twojej aplikacji. Stwórz plik o nazwie "Dockerfile" w katalogu głównym twojego projektu Django z następującą zawartością:

# Use an official Python runtime as a parent image
FROM python:3.10

# Set environment variables
ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE 1
ENV PYTHONUNBUFFERED 1

# Create and set the working directory
RUN mkdir /app
WORKDIR /app

# Install any needed packages specified in requirements.txt
COPY requirements.txt /app/
RUN pip install --trusted-host pypi.python.org -r requirements.txt

# Copy the rest of the application code
COPY . /app/

 

Ten Dockerfile określa, że używamy oficjalnego obrazu Python 3.10 jako naszego obrazu bazowego, ustawia niektóre zmienne środowiskowe, tworzy katalog roboczy, instaluje zależności z pliku requirements.txt i kopiuje resztę kodu aplikacji.

 

3. Tworzenie pliku Docker Compose do deweloperki

 

Docker Compose pozwala definiować i uruchamiać aplikacje wielokontenerowe za pomocą prostego pliku YAML. Utwórz plik o nazwie "docker-compose.yml" w katalogu głównym twojego projektu Django z następującą zawartością:

version: '3.9'

services:
 web:
  build: .
  command: python manage.py runserver 0.0.0.0:8000
  volumes:
   - .:/app
  ports:
   - "8000:8000"
  depends_on:
   - db
 db:
  image: postgres:15
  environment:
   - POSTGRES_DB=mydb
   - POSTGRES_USER=myuser
   - POSTGRES_PASSWORD=mypassword

 

Ten plik definiuje dwie usługi: web dla twojej aplikacji Django i db dla bazy danych PostgreSQL. Usługa web korzysta z Dockerfile, który stworzyliśmy wcześniej, do budowy aplikacji, uruchamia serwer deweloperski Django i mapuje port 8000 na maszynę hosta. Usługa db korzysta z oficjalnego obrazu PostgreSQL 15 i ustawia niektóre zmienne środowiskowe do konfiguracji bazy danych.

 

4. Tworzenie pliku Docker Compose dla produkcji

 

Dla produkcji utworzymy oddzielny plik Docker Compose o nazwie "docker-compose.prod.yml" z kilkoma zmianami w stosunku do wersji deweloperskiej:

version: '3.9'

services:
 web:
  build: .
  command: gunicorn myproject.wsgi:application --bind 0.0.0.0:8000
  volumes:
   - static_volume:/app/static
  ports:
   - "8000:8000"
  depends_on:
   - db
 db:
  image: postgres:15
  environment:
   - POSTGRES_DB=mydb
   - POSTGRES_USER=myuser
   - POSTGRES_PASSWORD=mypassword
 nginx:
  build: ./nginx
  ports:
   - "80:80"
  depends_on:
   - web
  volumes:
   - static_volume:/app/static

volumes:
 static_volume:

 

W tym pliku zastąpiliśmy serwer deweloperski Django Gunicorn, dodaliśmy wolumin dla plików statycznych i wprowadziliśmy usługę Nginx, która będzie pełnić funkcję reverse proxy dla naszej aplikacji Django. Pamiętaj, aby zastąpić "myproject" nazwą swojego projektu Django.

 

Dodatkowo, utwórz katalog "nginx" w głównym katalogu swojego projektu i utwórz w nim "Dockerfile" z następującą zawartością:

FROM nginx:1.25
COPY nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf

 

Utwórz plik "nginx.conf" w katalogu "nginx" z następującą zawartością:

# first we declare our upstream server, which is our Gunicorn application

upstream web {
  # docker will automatically resolve this to the correct address
  # because we use the same name as the service: "web"
  server web:80;
}

server {

  listen 80;
  server_name localhost;

  location / {
    # everything is passed to Gunicorn
    proxy_pass http://hello_server;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_redirect off;
  }
  location /static/ {
    autoindex on;
    alias /opt/services/djangoapp/static/;
  }

  location /media/ {
    autoindex on;
    alias /opt/services/djangoapp/media/;
  }
}

 

Ten plik konfiguracyjny konfiguruje Nginx jako reverse proxy, aby przekazywać żądania do serwera Gunicorn i służy do bezpośredniego obsługiwania plików statycznych.

 

 

Budowanie i uruchamianie aplikacji Django za pomocą Dockera

 

Teraz, gdy mamy już gotowe pliki Docker i Docker Compose, przyjrzyjmy się, jak zbudować i uruchomić naszą aplikację Django w kontenerach Docker.

 

1. Budowanie obrazu Docker

 

Aby zbudować obraz Docker dla twojej aplikacji Django, otwórz terminal, przejdź do głównego katalogu twojego projektu i wykonaj następujące polecenie:

docker-compose build

 

To polecenie zbuduje obraz Docker dla twojej aplikacji, korzystając z Dockerfile i pliku docker-compose.yml. Może to zająć kilka minut, zwłaszcza jeśli robisz to po raz pierwszy.

 

2. Uruchamianie kontenera Docker

 

Po zbudowaniu obrazu Docker możesz uruchomić swoją aplikację Django i jej powiązane usługi (np. bazę danych) za pomocą następującego polecenia:

#For development:

docker-compose up

#For production:

docker-compose -f docker-compose.prod.yml up

 

To polecenie uruchomi kontenery określone w odpowiednim pliku Docker Compose, a twoja aplikacja Django powinna być teraz dostępna w przeglądarce pod adresem http://localhost:8000 (do deweloperki) lub http://localhost (do produkcji).

 

3. Wykonywanie poleceń Django w kontenerze Docker

 

Może zdarzyć się, że będziesz musiał uruchomić polecenia zarządzania Django w kontenerze Docker, takie jak migracje bazy danych lub tworzenie superużytkownika. Aby to zrobić, użyj polecenia docker-compose exec:

#For development:

docker-compose exec web python manage.py migrate
docker-compose exec web python manage.py createsuperuser

#For production:

docker-compose -f docker-compose.prod.yml exec web python manage.py migrate
docker-compose -f docker-compose.prod.yml exec web python manage.py createsuperuser

 

Te polecenia wykonają określone polecenia zarządzania Django w kontenerze usługi web.

 

 

Porady i dobre praktyki do Django i Docker

 

Kiedy zaczynasz pracować z Dockerem i Django, ważne jest, abyś znał kilka najlepszych praktyk i wskazówek, które pomogą Ci zoptymalizować proces tworzenia i wdrażania:

 

1. Użyj .dockerignore: Utwórz plik .dockerignore w głównym katalogu swojego projektu, aby wykluczyć pliki i katalogi, które nie są potrzebne do budowania obrazu Docker. Może to pomóc zredukować rozmiar twojego obrazu i przyspieszyć proces budowania. Na przykład:

*.pyc
*.pyo
*.mo
*.db
*.css.map
*.egg-info
*.sql.gz
.cache
.project
.idea
.pydevproject
.idea/workspace.xml
.DS_Store
.git/
.sass-cache
.vagrant/
__pycache__
dist
docs
env
logs
src/{{ project_name }}/settings/local.py
src/node_modules
web/media
web/static/CACHE
stats
Dockerfile

 

2. Używaj zmiennych środowiskowych: Używaj zmiennych środowiskowych dla poufnych informacji, takich jak dane uwierzytelniające bazy danych czy klucze API, zamiast zakodowywać je na stałe w plikach Docker Compose czy kodzie aplikacji. Poprawia to bezpieczeństwo i ułatwia zarządzanie zmianami konfiguracji.

 

3. Oddziel konfiguracje dla deweloperki i produkcji: Jak pokazano w tym wpisie, używaj oddzielnych plików Docker Compose dla środowisk deweloperskich i produkcyjnych. Pozwala to łatwo przełączać się między konfiguracjami i zapewnia, że ustawienia specyficzne dla deweloperki nie trafią przypadkiem do produkcji.

 

4. Używaj oficjalnych obrazów: Kiedykolwiek to możliwe, używaj oficjalnych obrazów dla swoich usług, takich jak Python, PostgreSQL czy Nginx, ponieważ są one utrzymywane przez odpowiednie organizacje i są bardziej prawdopodobne, że będą aktualne i bezpieczne.

 

5. Utrzymuj swoje obrazy w szczupłej formie: Zminimalizuj liczbę warstw w swoim Dockerfile i staraj się łączyć powiązane polecenia w jedną warstwę. Może to pomóc zredukować rozmiar twoich obrazów i poprawić czasy budowy.

 

6. Testuj swoją aplikację w kontenerach: Aby upewnić się, że twoja aplikacja zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami podczas działania w środowisku skonteneryzowanym, rozważ testowanie swojej aplikacji w kontenerach Docker jako część procesu ciągłej integracji.

 

Przestrzegając tych najlepszych praktyk, możesz poprawić efektywność, utrzymanie i bezpieczeństwo swoich aplikacji Django przy pracy z Dockerem.

 

 

Podsumowanie

 

W tym wpisie na blogu omówiliśmy, jak używać Dockera do konteneryzacji aplikacji webowej Django, zapewniając spójne środowisko zarówno dla deweloperki, jak i produkcji. Omówiliśmy instalację Dockera i Docker Compose, tworzenie Dockerfile, oraz tworzenie plików Docker Compose dla środowisk deweloperskich i produkcyjnych. Omówiliśmy również budowanie i uruchamianie twojej aplikacji Django z Dockerem i udzieliliśmy kilku porad i najlepszych praktyk dotyczących pracy z Django i Dockerem.

 

Przestrzegając kroków opisanych w tym wpisie, możesz wykorzystać moc konteneryzacji do usprawnienia procesu tworzenia, uproszczenia wdrażania i zapewnienia spójnej wydajności w różnych środowiskach. Kiedy będziesz kontynuować pracę z Dockerem i Django, pamiętaj o utrzymaniu aktualności z najlepszymi praktykami i poszukiwaniu dodatkowych optymalizacji, aby w pełni wykorzystać te potężne technologie.

Dyskusja

Twój komentarz

Tagi